Antall stortingsrepresentanter

Antall stortingsrepresentanter ved det 158. ordentlige storting (2013–2017) er 169. Representantene er valgt inn fra 19 valgdistrikter, som er lik fylkene, 150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjevningsrepresentanter. Inndeling i valgdistrikter og mandatenes fordeling er regulert i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) kapittel 11.