Riksrevisjonen

Stortinget velger etter stortingsvalget, for fire år om gangen, fem riksrevisorer. Riksrevisorene tiltrer 1. januar etter valget, og Stortinget har da valgt leder og nestleder. Per Kristian Foss er den nye riksrevisoren. Riksrevisjonens oppgave er regulert i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen, og blant oppgavene er å foreta revisjon av statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter. I tillegg skal Riksrevisjonen gjennomføre regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon, alt for å ivareta samfunnets interesser.