Noter20140506

I grunnlovsteksten finner man noter med informasjon om når en gitt paragraf er blitt endret. Lovdatas konsoliderte versjon av Grunnloven bygger på kunngjorte grunnlovsbestemmelser gitt etter Grunnloven § 112. I notene forkortes disse grunnlovsbestemmelsene til «Grlbest.»

I tillegg finner man forkortelsen «Beslutn.», som viser til stortingsbeslutning 18. november 1905 «til Redaktion af Grundloven». Endringene her skjedde ikke i henhold til prosedyren for å endre Grunnloven, jf. § 112, men kom iht. Innst.S.nr.28 (1905–1906) for «at fastslaa de forandringer i vor grundlov, der er blevet en ligefrem og nødvendig følge af, at foreningen med Sverige ved stortingets beslutning af 7de juni d. a. er opløst og Norge dermed er bleven en fra Sverige adskilt, helt selvstændig stat».

Noten til § 12 lyder slik: «Grlbest. 5 juni 1873, 30 juni 1891, beslutn. 18 nov 1905, grlbest. 8 apr 1916 kunngjort 28 apr 1916, 5 mai 1919 kunngjort 24 mai 1919, 15 apr 1975 kunngjort 2 mai 1975, 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270, 21 mai 2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522.»

Frem til juni 1913, da Kongen mistet sin sanksjonsrett i grunnlovssaker, viser datoen til sanksjonsdatoen. Fra juni 1913 viser den første datoen til når vedtaket ble gjort i Stortinget og den andre datoen til kunngjøringsdatoen i statsråd. Grunnlovsbestemmelser og forskrifter m.m. ble nummerert fra og med Lovtidend-årgangen 1982, hvilket forklarer kunngjøringsnummeret fra og med endringene i Grunnloven i 1984 (i eksemplet over fra 2006).

Stortinget har ved tre anledninger – i 1903, 1914 og 1921 – foretatt mindre språklige endringer kun ved beslutning, dvs. uten å følge prosedyren etter § 112. Disse endringene viser ikke Lovdata til i sitt noteapparat. I jubileumsversjonen som her foreligger har vi valgt å henvise til språkvasken i 1903 i de tilfeller der de aktuelle paragrafene ellers ikke er blitt endret, for å vise forskjellen fra «novembergrunnloven» til i dag. Disse har fått henvisningen «Beslutn. 8 juni 1903 (språk)».

Senere har Stortinget kommet til at også språklige endringer bør skje i henhold til § 112, jf. Grlbest. 2. februar 2006 kunngjort ved res 3. mars 2006 nr. 270 (Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endringer av Grunnloven §§ 3, 6, 12, 14, 26, 41, 50, 60, 63, 68, 75, 87, 93, 110 og 110 a).

NB! Etter grunnlovsvedtak 6. mai 2014 kunngjort ved res. 9. mai 2014 nr. 613, da grunnlovsspråket ble oppdatert til en mer tidsriktig versjon og det samtidig ble vedtatt en versjon på nynorsk, ble det besluttet å lage en målformnøytral henvisning. «Beslutn.» ble derfor erstattet med «Vedtak», mens «Grlbest.» ble erstattet med «Grunnlovsvedtak». Henvisningene er bare rettet opp i notene til versjonene fra og med 6. mai 2014.