Skatt, avgift og toll-20140506

Det er Stortinget og ikke Regjeringen som hvert år bestemmer hvor mye skatt vi skal betale, hvor høye avgiftene skal være og hvor mye toll som skal innkreves. Beregning av skattene er regulert i lov 26. mars 1999 nr.14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), innkrevingen i lov 17. juni2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Avgiftsberegning er regulert i flere lover, som lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og flere andre lover.