Tilbakevirkende kraft-20140527

Denne bestemmelsen er gitt til vern for den enkelte mot myndighetene og gjelder ikke bare lover, men også forskrifter, skatte- og avgiftsvedtak mv. Er det fastsatt en lov eller annen bestemmelse som er til gunst for den enkelte berøres ikke det av bestemmelsen. Det er domstolene som håndhever forbudet, og Høyesterett som siste instans kan sette til side en lov hvis den har tilbakevirkning i strid med Grunnloven.